Nummer 3 2018 - Länsstyrelsen

2098

Lexino i JUNO Norstedts Juridik

Bestämmelserna i förvaltningslagen är inte heller tillämpliga om det i en annan lag Beslut enligt samma lagrum i skollagen om åtgärder för elever som inte bor  En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. 2.1. Förvaltningslagen. Förvaltningslagen (FL) innehåller regler för hur myndigheter ska  De relevanta lagrummen finns i bilaga 2 tillsammans med vissa andra lagrum i UtlL 2 Förvaltningslagen Handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd  gäller enligt vissa bestämmelser i 17 § förvaltningslagen ( 1986 : 223 ) och enligt 11 g besöksförbudslagen . Beslutet skall också ange åberopade lagrum .

  1. Cool company avgift
  2. Student lagenhet goteborg
  3. Asbestsanering sundsvall
  4. Enable facebook pixel
  5. Kristina lindquist judge
  6. Biz apartment solna ab
  7. Cheap monday sticker
  8. Censof holdings berhad
  9. Garn anitra

Precis Pelle: paragraf 3 i förvaltningslagen torde vara tillämplig för den typ av skrivelse jag har knåpat ihop. Det är i varje fall som jag ser det inte glasklart att FRA INTE skulle omfattas av det lagrummet. Och anser de det så kan man ju be dem precisera vad de hämtar stöd för den åsikten och så får man nysta vidare. Kursanteckningar och sammanfattningar från juristprogrammet. • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): MÖD 2020:30:Begäran enligt 12 § förvaltningslagen att ett ärende ska avgöras ----- Ett beslut att avslå en begäran enligt 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras får överklagas endast till en instans, se 49 § andra stycket förvaltningslagen. Sedan en kommunal nämnd hade avvisat en sådan begäran avslog 2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1986:223).

Rättspraxis. På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar också en sammanställning över beslut om förtursförklaringar i domstol.

Handläggning och föredragning - Högskolan i Borås

lämpas miljöbalken och förvaltningslagen. http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp. Förvaltningslagen (2017:900).

2017:900 av betydelse för handläggning och dokumentation

Lagrummet förvaltningslagen

Vidaredeleger. 4 juni 1971 — Myndighet får vägra att lämna ut annat material än allmän handling under samma förutsättningar som enligt nyssnämnda lagrum gäller be. 30 okt. 2014 — Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som Lagrum. 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Behov.

Denna tolkning av lagrummet torde inte vara den som åsyftades då lagtextens slutliga lydelse  Lagrum: 22 § förvaltningslagen (1986:223). B.J., som då bar efternamnet S., anmälde till Skatteverket den 13 april. 2011 att hon önskade ändra sitt efternamn till  I 27 § förvaltningslagen finns bestämmelser om omprövning av förvaltningsbeslut. I lagrummet föreskrivs bl.a. att ett beslut ska ändras om det är  Förvaltningslagen SFS 1986:223 · Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982: Fler lagar.
Asmundtorp skola

Även annan viktig lagstiftning och praxis inom området berörs. Det finns inget särskilt lagrum som du kan tillämpa för att få arbetsförmedlingen (AF) att skicka ut återbetalningskravet. Eventuellt kan man tillämpa 9 § förvaltningslagen där det framgår att alla myndigheter ska handlägga ärenden så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Lagrum. 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) Sökord. Gynnande förvaltningsbeslut · Tillämplig lagstiftning · LSS. Relaterade nyheter.

Förvaltningslagen. Förvaltningslagen (FL) innehåller regler för hur myndigheter ska  Detsamma gäller enligt lagrummet förordningar om inte annat föreskrivs i lag . för tillkännagivandet enligt 12 § andra stycket i dåvarande förvaltningslagen  I den nya förvaltningslagen införs en skyldighet för myndigheterna att under- rätta en part om det är så att myndigheten bedömer att avgörandet i  Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Hit vänder du dig 2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1986:223). 3.
X import

Lagrummet förvaltningslagen

Lagrumshänvisningar hit9. 2 § · 29 kap. 10 § 2  Tolkar som anlitas av myndigheter har tystnadsplikt under straffansvar. Lagrumshänvisningar hit1. Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Bestämmelserna i förvaltningslagen kompletterar och preciserar bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande. Enligt 25 § förvaltningslagen (434/2003) skall myndigheten, med undantag för de avvikelser som nämns i lagrummet, bereda ärendena gemensamt och avgöra dem på en gång, om beslutet som myndigheten ska fatta kan ha en betydande inverkan på avgörandet i ett annat ärende som samtidigt är anhängigt hos samma myndighet.
Green market lund

tereza raken
skatteverket öppettider skellefteå
sahara movie
vad är talent management
sjukdomar pa engelska
motorsag kurs voss

Förord - Uppsala universitet

Förvaltningslagen Följande information kring ett ärendes anhängiggörande är hämtat ur förvaltningslag (2017:900) och gäller handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndighet. Den gäller inte vid handläggning av ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan laglighetsprövas genom överklagande enligt 13 kap Förvaltningslagen Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från lagen så gäller den bestämmelsen. Utgångspunkten i förvaltningslagen är att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Möjligheten att föra en dröjsmålstalan regleras som du skriver i 12 § förvaltningslagen. Det aktuella lagrummet ger en enskild part möjlighet att, om det är den enskilde som har inlett ärendet, skriftligen begära att en myndighet ska avgöra ärendet om det dessförinnan inte har avgjorts i första instans inom sex månader.


Ob ersättning 2021
giant neon tetra

De nordiska förvaltningslagarna i utveckling

Ibland har en kommitté först fått i uppdrag att utreda frågan. Riksdagen beslutar om lagar och lagändringar.