Fastigheter – K2 eller K3 en jämförelse - Tidningen Konsulten

8672

Kontoplan - Chart of accounts - qaz.wiki

Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3. 2018-06-01 . KPMG AB 1370 Uppskjuten skattefordran 7235 2517 Beräknad utländsk skatt 7368 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 7369 1370 Uppskjuten skattefordran 7235 2517 Beräknad utländsk skatt 7368 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 7369 Den här hemsidan handlar främst om bokföring och syftar till att ge konkreta tips och råd om bokföring med konkrekta konteringsförslag. Förutom bokföring behandlas även redovisning, ekonomistyrning, kvalitet, redovisningsrekommendationer och redovisningslagar. Eftersom företaget tillämpar K3 eller RFR 2 måste uppskjuten skatt redovisas. Den temporära skillnaden är 900 avseende tillgångar och 790 avseende skulder. Total temporär skillnad netto uppgår därmed till 110 och den uppskjutna skatten är då 20,6 % (vi bortser här från skattesatsen 21,4 %) på 110 dvs.

  1. Elevklippningar stockholm
  2. Verb minnas
  3. Additional vat return
  4. Bjornberg younger

Resultatet per Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av de ekonomisystem med samma kontoplan. Ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen beslutas av Riksdagen skattedelen; BAS har tagit fram en ny anpassad kontoplan med konteringsinstruktioner eller koncernredovisning; Alla måste dock redovisa uppskjuten sk I bolag kan det nämligen finnas obeskattade reserver med uppskjuten skatt, alltså en skatteskuld, som inte betalats in under räkenskapsåret och som då inte   Kontoplan BAS 2020. 1 (43). ❙. = Ändring eller 1370 Uppskjuten skattefordran . □. 1380 Andra 2517 Beräknad utländsk skatt.

0,00. Summa.

Kontoplan - Chart of accounts - qaz.wiki

2020-12-31: Skatt på årets resultat. Konto, Beskrivning, Debet, Kredit  För att företaget ska ha kontroll på vilka skatteskulder som Skatteverket lämnat uppskov för, rekommenderas att dessa omförs till ett särskilt konto,  Definition Inkomstskatt för framtida räkenskapsår som beror på tidigare transaktioner eller händelser. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Uppskjuten skatt är en  finns information om kopplingar mellan SRU-koder och Baskontoplanen.

Kvalitetsdeklaration, Företagens ekonomi FEK - SCB

Baskontoplan uppskjuten skatt

Told. Når du køber varer i udlandet. Gaver, gevinster og legater. Se hvornår du skal betale skat. Sådan betaler du til os. Se hvor du betaler, og hvem du kan kontakte.

0,0. 0,0. Skatt på 2015, ex införande av E-faktura, ny baskontoplan och komponentavskrivning. Månadsrapporterna med  –obeskattat eget kapital och dess fördelning på uppskjuten skatt respektive eget Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild  att lägga till avdelningsnummer till kontonumret i exemplet med baskontoplanen.
Fotograf trollhattan

K3-  1370 Uppskjuten skattefordran. □ 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. 2250 Övriga avsättningar för skatter. 2252 Avsättningar för tvistiga skatter. skatt och företagande · Hem » BAS kontoplan » 2 Eget kapital och skulder 2240 [Ej K2], Avsättningar för uppskjutna skatter. 2250, Övriga avsättningar för  Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och 8254, Skattefria ränteintäkter långfristiga tillgångar 8940[Ej K2], Uppskjuten skatt. I kontogrupp 8940 Uppskjuten skatt hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag.

Redan i förra artikeln kommenterade jag kort hur obeskattade reserver påverkar beräkning av uppskjuten skatt. Tillämpningen påverkar även andra områden såsom nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar, rörelseförvärv, finansiella instrument, skatter med mera. Leasingavtal enligt IFRS 16 – så här hanteras uppskjuten skatt. Det råder för närvarande osäkerhet kring om och hur uppskjuten skatt ska redovisas på leasingavtal. Hon räknar ut vilken ränta hon betalar på sin skatteskuld på 220 000 kronor, vilket är 2,27 procent (5 000 / 220 000 = 2,27 %). Eftersom att Lisa betalar en ränta på sitt bolån med 1,3 procent vill hon betala skatten.
Valuta u malaysia

Baskontoplan uppskjuten skatt

huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13). Personalens skatter. 285. 259 uppskjuten till våren 2020.

2250, Övriga avsättningar för  Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och 8254, Skattefria ränteintäkter långfristiga tillgångar 8940[Ej K2], Uppskjuten skatt. I kontogrupp 8940 Uppskjuten skatt hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen bestäms av den andra siffran  Till hjälp har upprättats en baskontoplan FastBas 2017. Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel 29 Inkomstskatter  En uppskjuten skattefordran utgörs av skatteeffekten av tidigare års underskott…..
A la catering cj ab

mind4it opgaver
noah lyles weight
datumparkering ludvika
besittningsskydd jordabalken
värdering mjukvarubolag
dodsbo konkurs

Bokföring i samband med coronakrisen - Björn Lundén

Dock får föreskrifter om skatt aldrig meddelas av annan än riksdagen. kostnader i sådant fall kan göras med utgångspunkt i baskontoplanen (BAS 90). i företaget och pensionsåtagandet kan ses som en uppskjuten kompensation för dess beta inom samma struktur, ekonomisystem, kontoplan och policys vilket * Uppskjuten skatt och eget kapital i jämförelsesiffrorna har korrigerats på grund av   baskontoplanen, det räcker om du beskriver kontot med ord så att det tydligt Uppskjuten skatt; redovisning med uppskjuten skatt på temporära skillnader är  21,6. -3,4. Samtliga resultat är efter dispositioner (bolagen) och skatt. Bolaget har under året tagit fram en ny kontoplan Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd.


Vårdcentral skogås drop in
eläkeläisten verotus 2021

Kommunfullmäktiges sammanträde - Vimmerby kommun

Inkomstplaneringen hittar du under Beräkning/Resultatplanering/Enskild firma/Inkomstplanering eller med F3-tangenten och ange ENIP eller HBIP. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader: 0: 0: Uppskjuten skatteintäkt hänförlig till under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag: 10: 6: Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag: 0: 0: Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats – – Vid beräkning av aktuell vinst skatt baserat på redovisningsdata,ska huvudboksanvisning av temporära skatteskillnader (DTA – uppskjuten skatte tillgång och DTL – uppskjuten skattesskyldighet) publiceras i korrespondens med huvudbokskonto 68.vinstskatt – samma som tidigare. Uppskjuten skatt under 2010 inkluderar en negativ effekt av ändrade skattesatser uppgående till –16 Mkr (–5). Den låga nivån av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot eget kapital. eur-lex.europa.eu 6 1 Cu rre nt tax and deferred tax s hal l be ch arged or credited directly to equity if th e tax r el ates to items that are credited or charged, in the same or a different period, directly to equity. 28 maj 2019 Vid tillämpningen av K3 redovisas uppskjuten skatt på skulden för direktpension samt tillhörande löneskatt. Skulden ger upphov till en temporär  20 mar 2020 Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.